Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego (dalej: sklep internetowy salonsypialnisklep.pl) jest sprzedaż materacy i stelaży marek: ItalComfort, Janpol, Comforteo, Materasso.

2. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego (dalej: Sklep) i zawierania umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu.

3. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- Sprzedawcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę Dariusza Rudek prowadzącego działalność gospodarczą wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod firmą: Salon Meblowy Dariusz Rudek z siedzibą: (30-418) Kraków, ul. Zakopiańska nr 56, lok. 37, NIP: 8691224426, REGON: 851791505,

adres e-mail: salonsypialni@gmail.com, numer telefonu: +48 786 241 682,

- Sklep Internetowy lub Sklep - należy przez to rozumieć serwis internetowy „ Salon Sypialni” w układzie sklepu dostępny pod adresem www.salonsypialnisklep.pl za pośrednictwem którego można nabywać Towary Sprzedawcy,

- Towarze – należy przez to rozumieć wszystkie produkty prezentowane i oferowane on-line za pośrednictwem Sklepu Internetowego „Salon Sypialni” przez Sprzedawcę,

- Kupującym lub Kliencie – należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki  organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną, dokonujące zakupów w Sklepie internetowym,

- Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93),

- Rejestracji – należy przez to rozumieć proces zakładania Konta przez Klienta w Sklepie Internetowym,

- Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

- Umowa – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, pomiędzy sprzedającym Dariuszem Rudek prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod firmą: Salon Meblowy Dariusz Rudek z siedzibą: (30-418) Kraków, ul. Zakopiańska nr 56, lok. 37 NIP: 8691224426, REGON: 851791505 a Klientem, zawierana na odległość z wykorzystaniem Sklepu Internetowego,

- Koszyk – narzędzie systemowe ułatwiające Klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu,
celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” lub „Odbierz w Sklepie” przynajmniej jednego towaru,

- Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

- Regulamin – niniejszy regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia towarów drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.salonsypialnisklep.pl,

- Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności towaru na Klienta zgodnie z umową sprzedaży,

- Promocje – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych,

4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą listownie na adres korespondencyjny: Salon Meblowy Dariusz Rudek z siedzibą: (30-418) Kraków, ul. Zakopiańska nr 56, na adres mailowy: salonsypialni@gmail.com lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie serwisu internetowego „Salon Sypialni”.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami w ramach witryny „Salon Sypialni”, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie internetowym, poprzez wypełnienie formularza zakupu.

3. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny Klienta wymagań technicznych.

4. Prezentowane w Sklepie internetowym informacje o towarach, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę
do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

5. Rejestracja polega na utworzeniu i aktywacji indywidualnego konta i następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie firmowej Sklepu internetowego „Salon Sypialni”. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie przez Kupującego danych teleadresowych oznaczonych w formularzu na stronie jako obowiązkowe. W wyniku takiej rejestracji Kupujący otrzymuje login i hasło do indywidualnego konta. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego kupujący otrzymuje wiadomość na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail w celu potwierdzenia rejestracji konta.
Po potwierdzeniu rejestracji kupujący otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym dostęp do indywidualnego konta, z którego może korzystać po zalogowaniu poprzez
podanie zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz indywidualnego hasła.

6. Jeśli kupujący nie pamięta hasła dostępu do konta lub chce zmienić dotychczasowe hasło, powinien wysłać wiadomość poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie logowania
sklepu, podając adres-mail, którym posłużył się podczas zakładania Konta. Na adres mailowy kupującego zostanie wysłana wiadomość e-mail z wygenerowanym linkiem do zmiany hasła.

7. Konto zawiera dane kupującego podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię zakupów dokonywanych w Sklepie, dane dotyczące wpłat.

8. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych w trakcie rejestracji przy pomocy formularza dostępnego na stronie Sklepu. Kupujący ponosi odpowiedzialność
za podawanie niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych bądź brak ich aktualizacji.

9. Kupujący może posiadać tylko jedno konto w Sklepie internetowym „Salon Sypialni”, które jest przypisane do jednego adresu e-mail.

10. Kupującemu nie wolno korzystać z kont innych Klientów Sklepu oraz udostępniać innym podmiotom możliwości korzystania z konta w Sklepie, w tym indywidualnego hasła dostępu do konta.

11. Do korzystania z indywidualnego konta upoważniony jest wyłącznie kupujący, którego dane były wskazane podczas rejestracji.

12. Kupujący oświadcza, że dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Złożenie zamówienia na towary oferowane w Sklepie jest możliwe za pośrednictwem strony internetowej Sklepu pod adresem: www.salonsypialnisklep.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: salonsypialni@gmail.com lub telefonicznie na numer telefonu: +48 786 241 682

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie Sklepu, z podaniem wszystkich wymaganych danych Kupującego,
w tym imienia, nazwiska, adresu, korespondencyjnego, a także adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Konieczność podania powyższych danych Kupującego dotyczy
również zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

3. Zamówienie złożone przez Kupującego wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany przez kupującego w ciągu 2 -
dni roboczych od jego złożenia. W wiadomości sprzedawca wskaże kupującemu informacje dotyczące zamówienia oraz dane do przelewu płatności ceny za towar, w zależności od wybranej opcji metody płatności.

4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia przez Kupującego, w szczególności na skutek podania błędnych danych kontaktowych, Zamówienie może zostać anulowanie przez Sprzedawcę.

5. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest wiążące i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru i zapłaty za dostarczony mu towar.

6. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

IV. FORMY PŁATNOŚCI, CENY TOWARU I KOSZTY DOSTAWY

1. Wszystkie ceny towaru zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Koszty dostawy towaru, o ile są naliczane, pokrywane są przez Sklep internetowy.

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towaru będącego w ofercie sklepu internetowego „Salon Sypialni”, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towaru w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5. Koszty dostawy towaru zostaną uwzględnione w paragonie fiskalnym wysyłanym do Kupującego. Na życzenie Kupującego wystawiana jest faktura. W tym celu Kupujący zaznacza
odpowiednią opcję w zamówieniu.

6. Kupujący ma prawo wyboru formy płatności:
a) płatność gotówką przy odbiorze,
b) przelewem bankowym,
d) płatnością poprzez szybki przelew internetowy lub kartą płatności w systemie PayU.

7. O otrzymaniu zapłaty Sprzedawca zawiadamia kupującego poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

V. SPOSÓB, TERMIN REALIZACJI DOSTAWY

1. Sklep dostarcza nabyte towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sklep oferuje również możliwość osobistego odbioru zakupionego towaru na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

3. Zamówienia są realizowane w terminie określonym przez sprzedającego podanym w chwili dokonania zamówienia, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni.

4. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej ze sklepem na adres wskazany w zamówieniu Klienta lub transportu własnego Sklepu wyłącznie na terenie Krakowa i najbliższych okolic, to jest w odległości maksymalnej do 30 kilometrów od siedziby naszej firmy. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyboru firmy realizującej dostawę.

5. Kurier dostarcza zamówione towary pod wskazany przez Kupującego adres. O wysłaniu towaru Sprzedawca zawiadamia Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Towary dostarczane kurierem oznaczane są przez Sklep jako przesyłki gabarytowe.

6. Dostawa nie obejmuje wniesienia przesyłki do miejsca przeznaczenia.

7. Koszty zwrotu towarów (w ramach zwrotu lub wymiany) pokrywa Kupujący.

8. Informujemy, że staramy się dokładać wszelkich starań, aby zamówione w naszym Sklepie Towary przed wysłaniem ich bezpośrednio do Klienta zostały odpowiednio zabezpieczone grubą warstwą folii stretch, w taki sposób, aby nie zostały one uszkodzone w czasie ich transportu. Wszystkie wysyłane transportem kurierskim towary do Klientów są ubezpieczone. Niezależnie od powyższego, sugerujemy naszym Klientom, aby rozpakowali dostarczony im towar w obecności kuriera i sprawdzili, czy nie jest on uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub naruszeń przesyłki Kupujący i Kurier sporządzają i podpisują odpowiedni protokół. W przypadku wykrycia uszkodzenia towaru w obecności Kuriera zwracamy się z prośbą, aby o powyższym fakcie niezwłocznie powiadomić nasz Sklep. Opóźnienie lub brak powiadomienia nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń oraz w zakresie ich zaspokojenia. Natomiast zgłoszenie zauważonych uszkodzeń towaru powstałych podczas transportu stanowi dla naszego Sklepu pomoc przy zgłaszaniu przez Sklep ewentualnych roszczeń wobec firmy kurierskiej lub ubezpieczyciela.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w jego dostawie z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w szczególności jeśli są one spowodowane podaniem przez Kupującego błędnego lub niewłaściwego adresu dostawy.

10. W przypadku gdyby Sklep nie mógł dostarczyć Towaru z tego powodu, iż okaże się, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną sumę pieniężną. 11. W przypadku, gdyby niektóre Towary objęte Zamówieniem nie były dostępne, Sprzedawca zawiesi realizację zamówienia i skontaktuje się niezwłocznie z Klientem, aby Klient podjął decyzję o sposobie realizacji zamówienia.

Wówczas Klient ma możliwość:

a) podtrzymania woli realizacji Zamówienia w zakresie dostępnych Towarów, albo
b) rezygnacji z całości Zamówienia, albo
c) zmianę Zamówienia w zakresie niedostępnych towarów.

12. Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze, w godzinach roboczych dla firm kurierskich i zależnych od planów logistycznych tychże firm. Odbiory osobiste odbywają się w dniach i godzinach pracy Sklepu, które są podane na stronie internetowej https://www.salonsypialni.sklep.pl/.

13. W każdym przypadku wydanie towaru nastąpi nie wcześniej niż zapłata całości ceny Zamówienia. Do czasu zapłaty całości ceny Zamówienia Towar pozostaje własnością Sprzedawcy.

14. Odbioru osobistego może dokonać wyłącznie osoba składająca zamówienie. Odbiór przez inną osobę niż składająca zamówienie, jest możliwy wyłącznie po przedstawieniu w oryginale pisemnego upoważnienia tej osoby. Odbioru osobistego w imieniu podmiotu innego niż osoba fizyczna, może dokonać wyłącznie osoba (lub osoby) uprawnione do reprezentacji tego podmiotu zgodnie z odrębnymi przepisami. Odbiór przez inną osobę (osoby) niż uprawnione do reprezentacji podmiotu składająca zamówienie, jest możliwy wyłącznie po przedstawieniu w oryginale pisemnego upoważnienia udzielonego zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w odrębnych przepisach.

VI. REKLAMACJA TOWARU

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne sprzedanego Towaru na zasadach wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego.

2. Jeżeli Towar sprzedany za pośrednictwem Sklepu ma wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy.

3. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania Towaru przez Kupującego.

4. Kupujący może złożyć reklamację:

a) zawiadamiając Sprzedawcę przesyłając wiadomość e-mail na adres: salonsypialni@gmail.com,
b) osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem: Salon Meblowy Dariusz Rudek, (30-418) Kraków, ul. Zakopiańska nr 56,
c) pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Salon Meblowy Dariusz Rudek, (30-418) Kraków, ul. Zakopiańska nr 56.

5. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego (imię, nazwisko, adres umożliwiający kontakt), wskazanie reklamowanego towaru i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli dane podane przez Klienta w reklamacji są niewystarczające lub wymagają uzupełnienia, Sprzedawca przed rozpoznaniem reklamacji zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie. Załączenie do reklamacji kopii paragonu lub faktury ułatwi jej rozpoznanie.

6. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 - dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę lub Sklep partnerski w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą na adres podany przez Kupującego, a w przypadku podania adresu e-mail jako adresu do korespondencji, za pośrednictwem poczty e-mail.

7. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany towaru na nowy lub usunięcia wady towaru, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to Sprzedawca uznał za uzasadnione.

8. W przypadku gdy towar kupiony za pośrednictwem Sklepu ma wadę, Kupujący może skorzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady, zawartych w przepisach art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Sprzedawca lub Sklep partnerski odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, jeżeli wada została stwierdzona w okresie dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.

9. W przypadku gdy Sprzedawca uznał reklamację Kupującego, a towar ma zostać naprawiony lub wymieniony na nowy, towar należy w miarę możliwości zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, który Kupujący otrzymał przy zakupie. Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedawcę, aby mógł zamówić kuriera w celu odebrania towaru od Kupującego.

10. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA SKLEPU

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać w rozsądnym terminie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego do Sprzedawcy.

3. Klient może zgłaszać reklamacje w zakresie, o którym mowa powyżej na adres e-mail: salonsypialni@gmail.com oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko (firmę), adres do korespondencji, opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.

VIII. GWARANCJA

1. Wszystkie towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są objęte standardową 24 - miesięczną gwarancją jakości producenta danego Towaru. Wyjątkiem są niektóre Towary producentów, które posiadają dłuższy okres gwarancji co ujęte jest w opisie dla każdego Towaru. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela.

2. Udzielenie przez Sprzedawcę gwarancji na Towar w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

IX. INFORMACJA DLA KLIENTA O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty wydania towaru Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Kupującego ostatniego Towaru, partii lub części.

3. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

4. Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy jak Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu, o którym mowa w pkt IX ust.1 Regulaminu.

5. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy pocztą na adres korespondencyjny: Salon Meblowy Dariusz Rudek z siedzibą: (30-418) Kraków, ul. Zakopiańska nr 56 lub mailowo na adres: salonsypialni@gmail.com

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 - dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem kosztów określonych w pkt. IX ust. 7 Regulaminu.

7. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (Towaru). W przypadku zwrotu Towaru Sprzedający nie oferuje usługi transportowej. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 - dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu prosimy napisać „Zwrot Towaru”.

10. Zwrot środków pieniężnych na rzecz Kupującego nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedawca może odstąpić od umowy w wypadku oczywistej pomyłki w cenie towaru (Cena towaru jest wyraźnie odmienna od zwyczajnej Ceny towaru tego samego rodzaju, jakości, typu itp.).

12. Kupujący odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości Towaru wynikające korzystania z niego w sposób inny niż było to koniecznie do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do całości lub części towarów oferowanych w Sklepie.

2. Sklep jak i wszystkie usługi świadczone na stronie internetowej pod adresem dostępnym www.salonsypialnisklep.pl w zakresie osób fizycznych, kierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich.

3. Sklep Internetowy prowadzony i administrowany jest przez Sprzedawcę, także w zakresie danych osobowych. Podane przez Kupujących dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie: www.salonsypialnisklep.pl polityka-prywatnosci.

4. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji Regulaminu pod adresem www.salonsypialni.sklep.pl oraz za pośrednictwem odesłania internetowego zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.

5. Sklep może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję witryny Sklepu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym na stronie internetowej Sklepu, liczonym od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

6. W przypadku jakichkolwiek sporów związanych z umową sprzedaży Towarów zawartych za pośrednictwem Sklepu, Kupujący oprócz możliwości dochodzenia pozwem roszczeń przed sądem powszechnym, ma możliwość skorzystania również z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, to jest w zakresie wynikającym z zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług między przedsiębiorcą a Konsumentem - przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim, który orzeka w sporach cywilnoprawnych i działa przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub może skorzystać z mediacji. Dokładne informacje oraz dane adresowe znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe obowiązujące regulacje prawa polskiego.

8. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl